Turvallisen tapahtuman järjestäminen

Tapahtuman järjestäjä vastaa turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Tapahtumaturvallisuus koostuu yleisöturvallisuuden lisäksi monesta muustakin asiasta, esimerkiksi paloturvallisuudesta, ensiavusta, järjestyksenpidosta, rikosturvallisuudesta sekä elintarviketurvallisuudesta. Tapahtuman järjestäjän pitää tuntea tapahtumia koskeva lainsäädäntö, valvontaviranomaiset ja ilmoitus- ja lupamenettelyt aikatauluineen. Yleisötapahtumia valvovat useat viranomaistahot heille kuuluvien valvontatehtävien mukaisesti mm. pelastuslaitokset, Poliisi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja ympäristönsuojeluviranomaiset.

Milloin tapahtumaan laaditaan pelastussuunnitelma?

Tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Pelastussuunnitelma laaditaan tapahtumiin, joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä, tapahtumassa käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita, tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Pelastussuunnitelma toimitetaan viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Ohjeita ja lomakkeita Pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston sivuilla:

http://www.pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-367

Yleisötapahtumat ovat kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamia kuluttajapalveluita. Lisää materiaalia yleisö- ja tapahtumaturvallisuudesta löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta:

https://tukes.fi/tapahtumaturvallisuus