Rakennusten nuohous koronavirusepidemian pitkittyessä

Sisäministeriö antoi 31.3.2020 suosituksen rakennusten nuohouksesta koronavirusepidemian aikana. Kysymyksessä oli muun kuin välttämättömän nuohouksen siirtämistä koskeva suositus. Suositus oli kohdistettu rakennusten omistajille ja haltijoille, joille on pelastuslaissa (379/2011) säädetty lakisääteinen nuohousvelvoite. Suosituksella ei kielletty nuohousta tai nuohouspalvelujen tarjoamista. Sisäministeriön suositus oli tarkoitettu väliaikaiseksi.

Hallitus on 6.5.2020 tehnyt periaatepäätöksen siirtymisestä laajamittaisista rajoitustoimista hallittuun suositusten ja rajoitusten purkamiseen. Sisäministeriö on seurannut valtioneuvoston linjauksia arvioidessaan nuohousta koskevan suosituksen tarpeellisuutta.

 

Nuohouksesta on huolehdittava joka tapauksessa

Tämän hetkisten tietojen perusteella koronaepidemiatilanne ja poikkeukselliset olot jatkuvat vielä pitkään. Rakennusten nuohouksia ei kuitenkaan voi siirtää määräämättömäksi ajaksi tai jättää kokonaan tekemättä. Paloturvallisuussyistä on tärkeää, etteivät rakennusten omistajat siirrä nuohouksia perusteettomasti ja että säännöllisessä käytössä olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säädetyin määrävälein.

 Koronavirusepidemian pitkittyminen vaikuttaa rakennusten tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tilaamiseen ja toteuttamiseen. Nuohouksen osalta epidemiatilanne ja tartuntojen leviämisen estäminen edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja niin nuohoojilta kuin nuohouspalvelujen asiakkailta, koska nuohous pääosin tapahtuu ihmisten kotona ja asuintiloissa. Asiakkaan tulisi sopia yhdessä nuohoojan kanssa etukäteen tapauskohtaisista suojaamistoimenpiteistä ja -menettelyistä. Tämä on erityisen tärkeää yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien osalta.

 Säännöllisen nuohouksen lisäksi rakennuksen omistajan tai haltijan on pidettävä tulisijat ja savuhormit sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Nuohoustodistukseen kirjataan aina nuohoojan mahdollisesti havaitsemat viat ja puutteet. Nuohooja voi merkitä asiakkaalle annettavaan nuohoustodistukseen laajemmin myös tulisijan käyttöä opastavia tietoja.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat vakavat viat ja puutteet nuohoojan on ilmoitettava kirjallisesti myös pelastuslaitokselle.

Lämmityskauden alku syys-marraskuussa on perinteisesti nuohouspalveluissa sesonkiaikaa, jolloin nuohouspalveluja voi joutua jonottamaan. Kevään tai kesän aikana ajankohtaista nuohousta ei tästä syystä välttämättä kannata siirtää syksyyn asti.

Nuohouksen hintasääntely päättyi vuonna 2019, joten nuohouksen hinta on hyvä tarkistaa aina etukäteen.

 

https://nuohoojat.fi/nuohous-voi-jatkua-tarkat-toimintaohjeet-varmistavat-turvallisuuden/