Pelastustoimelle esitetään yhdeksää valtakunnallista strategista tavoitetta vuosille 2023-2026

Pelastustoimen ohjaus muuttuu ensi vuoden alusta lähtien, kun vastuu pelastustoimen palveluista siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueilla on itsehallinto, jonka puitteissa ne järjestävät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteet pelastustoimen uudistamiselle osana hyvinvointialueuudistusta.

Strategisten tavoitteiden valmistelu aloitettiin sisäministeriössä viime kesänä ja syksyllä valmisteluun kytkettiin muutkin alan toimijat. Myös Etelä-Savon pelastuslaitokselta on osallistuttu työpajoihin ja oltu mukana kommentoimassa luonnosversioita.

Yhteistyön tuotoksena syntynyt tavoitteiden esitysluonnos on nyt lausuntokierroksella, jonka aikana on mahdollista esittää sekä tavoitteiden että perusteluiden osalta näkemyksiä sisäministeriölle. Myös Etelä-Savon pelastuslaitos tulee antamaan esityksestä lausunnon. Lausuntokierros kestää 17.6. asti.

Luonnoksessa pelastustoimelle esitetään yhdeksää valtakunnallista tavoitetta vuosille 2023-2026:

  1. Hyvinvointialueen pelastustoimi on organisoitu itsehallinnon tarpeet huomioiden siten, että pelastustoimen palvelutaso on turvattu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti alueellisesti sekä valtakunnallisesti.
  2. Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti.
  3. Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna.    
  4. Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistaa väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.
  5. Pelastustoimella on kyky antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua.
  6. Pelastustoimen kansallinen kehittäminen perustuu tiedolla johtamiseen ja kansallisesti yhtenäiseen tiedonhallintaan.
  7. Pelastustoimen investoinnit tukevat palvelutuotannon vaikuttavuutta.
  8. Pelastustoimen henkilöstöresurssien riittävyys, osaaminen ja hyvinvointi on varmistettu.
  9. Pelastustoimen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on selkeä.

Strategiset tavoitteet on tarkoitus viedä syksyllä valtioneuvoston vahvistettavaksi ja ne tulisivat voimaan vuoden 2023 alussa. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Tavoitteissa huomioidaan kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet pelastustoimelle sekä onnettomuusuhat ja muut uhat. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa pelastustoimen palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. 

Pelastustoimen hallintouudistus