Palavien nesteiden säilytysmäärät

Polttoaineet ovat halventuneet roimasti viime aikoina. Halvemman hinnan vuoksi monella voi olla ajatus täyttää varastot ja säiliöt. Vallitseva koronavirustilanne on myös eri kohteissa johtanut siihen, että mm. käsidesejä ja desinfektioaineita säilytetään työpaikoilla normaalia enemmän. Joissakin kohteissa niiden tilapäistä teollista valmistamista suunnitellaan. Etanolipohjaiset tuotteet ovat myös syttyviä nesteitä.

Palavien nesteiden säilytystä kuitenkin rajoitetaan erilaisissa kohteissa. Perusperiaatteita on se, että säilytysmäärät pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Palavat nesteet säilytetään erillään sytytyslähteistä sekä niin, että ne eivät pääse kuumenemaan vaarallisesti. Säilytyspaikoilla tulee olla alkusammutusvälineet. Palavat nesteet tulee ensisijaisesti säilyttää erillisessä, paloteknisen osaston muodostavassa varastotilassa tai – huoneessa taikka muusta toiminnasta erillisessä huoltotilassa tai vastaavassa. Säilytystilassa on lisäksi huolehdittava asianmukaisesta järjestyksestä, ilmanvaihdosta ja siitä, että vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi. Keskenään reagoivat kemikaalit tulee aina säilyttää toisistaan erillään. (390/2005 35 §; 685/2015 45 §)

Hoitolaitoksissa, majoitus-, työpaikka- ja kokoontumistiloissa ja muissa verrattavissa tiloissa saa säilyttää ainoastaan toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisia määriä kemikaaleja. (685/2015 46 §)

Asuinhuoneistoissa mukaan lukien niihin kuuluvat parvekkeet ja terassit saa säilyttää, jos se turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista, palavia nesteitä sekä aerosoleja (kategoria 1-2) yhteensä enintään 25 litraa ja nestekaasua enintään 25 kg. Asuinrakennukseen kuuluvassa erillisissä paloteknisen osaston muodostavassa varastotilassa saa säilyttää palavia nesteitä ja aerosoleja yhteensä enintään 50 litraa ja nestekaasua 50 kg. Nestekaasun ja muiden ilmaa raskaampien syttyvien kaasujen säilytys on kielletty kellari- ja ullakkotiloissa. Palavia nesteitä ja syttyviä kaasuja ei saa säilyttää yhtä useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- ja ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen. (685/2015 47 §)

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää ajoneuvon polttoainesäiliössä olevan määrän lisäksi enintään 60 litraa esim. bensiiniä (kategorioiden 1-3 syttyvät nesteet, aerosolit kategoriat 1-2), 200 litraa esim. kevyttä polttoöljyä (palavat nesteet joiden leimahduspiste ylittää 60 oC) ja enintään 25 kg nestekaasua. Muita syttyviä kaasuja näissä tiloissa ei saa säilyttää. (685/2015 48 §)

Myymälärakennuksissa palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen määrät on pidettävä mahdollisimman pieninä. Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytettävä enimmäismäärä riippuu kohteen suojaustasosta ja vaarallisten kemikaalien vaaraluokituksesta. Esimerkiksi automaattisella sammutuslaitteistolla varustetuissa kohteissa voidaan säilyttää suurempia määriä vaarallisia kemikaaleja. Nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kg. Palavien nesteiden astiakokoja on myös rajoitettu. Palavien nesteiden säilytys ei saa estää poistumista myymälästä ja niiden leviäminen säilytykseen varatun paikan ulkopuolelle tulee estää. (685/2015 49 §)

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista tehdään pelastusviranomaiselle varastointimäärän ylittäessä ilmoitusrajat. Bensiinillä (H224) ja etanolilla (H225) kemikaali-ilmoituksen ilmoitusraja on 1 tonni. Kevyellä polttoöljyllä ja esim. dieselillä 10 tonnia. Ilmoitus vähäisestä varastoinnista tehdään kirjallisesti vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta tehdään päätös, jossa annetaan toiminnalle tarpeellisia ehtoja turvallisuuden varmistamiseksi. Varastoinnille turvallisuusvaatimuksia annetaan erityisesti Valtioneuvoston asetuksessa 856/2012.  Ilmoitukset käsitellään kunnan asianomaisten viranomaisten kanssa yhteistyössä. Ennen toiminnan aloittamista suoritetaan käyttöönottotarkastus, jossa kiinnitetään erityistä huomiota laitoksen turvalliseen käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon, henkilöstön koulutukseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoiminnan organisointiin. (685/2015 5 §, 33-38 §)