Etelä-Savon pelastuslaitos kieltää avotulen tekemisen. Kielto kumottu 8.6.2018

Metsäpalovaroitus ei ole enää voimassa. Kielto kumottu 8.6.2018.

Etelä-Savon pelastuslaitos kielsi pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulenteon Etelä-Savossa, mukaan lukien *kulotukset, 29.5 erittäin korkean metsäpaloriskin vuoksi.

*Kulotus on metsämaan ennallistamista ja se tulee suorittaa aina metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotus vaatii pelastussuunnitelman ja siitä on tehtävä kulotusilmoitus.

 

Metsäpaloindeksi on laskenut 4,2:n, joten metsäpaloriski on hieman laskenut.  Etelä-Savon pelastuslaitos kumoaa edellä mainitulla perusteella, 29.5 annetun kiellon metsänhoidollisille kulotuksille.

Etelä-Savon maakunnassa on edelleen voimassa metsäpalovaroitus, mikä kieltää nuotion ja muun avotulen sytyttämisen. 

 

 

Pelastuslain 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi.

 

Avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta. Avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

 

Metsäammattilaisen valvonnassa tehtävä kulotus on mahdollista toteuttaa myös kuivanakin aikana, erityistä varovaisuutta noudattaen. Tämä edellyttää pelastussuunnitelman laatimista sekä kulotusilmoitusta. Pelastusviranomaisella on oikeus kieltää kulotukset perustellusta syystä. Pelastuslaki 6§.

 

Etelä-Savon pelastuslaitos muistuttaa, pelastuslain 14 §:n velvoitteesta, että rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.