Nuohous

Nuohousta koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Pelastuslaitokselta poistettiin nuohouspalvelujen järjestämisvastuu ja koko maassa siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan 1.7.2019 alkaen.

Nuohouspalvelujen järjestämistä lukuun ottamatta nuohoussääntely säilyy nykyisenkaltaisena. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyvät entisinä. Jatkossakin vakituiseen asumiseen käytetyissä asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan huomioiden tulisijan rakenne, polttoaine ja käyttöaste. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. Nuohoojalla on edelleen ammattitutkintovaatimus.

Nuohoojien yhteystietoja löytyy internetin hakukoneilla ja esimerkiksi osoitteesta www.nuohoojat.fi. Toimintaohjeita nuohouspalvelua koskevien virheiden osalta löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Nuohoojille

Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella nuohoojat voivat toimittaa kirjallisia ilmoituksia vakavista vioista tai puutteista, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara osoitteeseen: pelastuslaitos@espl.fi