Nuohous

Kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta. Nuohoojalla tulee olla alan ammattitutkinto.

Nuohous on tehtävä riittävän usein ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous tulee tehdä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan rakennuksissa, kuten kesämökeillä, vähintään kolmen vuoden välein. Nuohousvälien sääntelyssä jako vakituisen ja vapaa-ajan asumisen välillä tarkoittaa asumisen ja tulisijojen käytön määrää. Muissa rakennuksissa tulisijojen nuohous perustuu todelliseen nuohoustarpeeseen.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohoojien yhteystietoja löytyy esimerkiksi osoitteesta www.nuohoojat.fi.

Toimintaohjeita nuohouspalvelua koskevien virheiden osalta löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

Tarkemmat ohjeet

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava tulisijojen ja hormien nuohouksesta. Nuohouksen saa suorittaa vain ammattipätevyyden omaava henkilö.

Kerran vuodessa nuohottavat kohteet:

  • Nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä nuohoojan kanssa erikseen sopii.

  • Nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.

Kerran kolmessa vuodessa nuohottavat kohteet:

  • Nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana.

Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi. Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa. Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä nuohouksen.

Nuohoojille

Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella nuohoojat voivat toimittaa kirjallisia ilmoituksia vakavista vioista tai puutteista, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara osoitteeseen: pelastuslaitos@espl.fi.