Hyvinvointialue

Olemme siirtymässä vuoden 2023 alusta osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta. Pelastustehtävät, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja väestönsuojelu kuuluvat jatkossakin tehtäviimme. Pelastustoimen osalta uudistuksen painopisteenä on turvallisuusjohtamisen kehittäminen koko hyvinvointialueella. Lisäksi tavoitteenamme on parantaa pelastustoimen omaa työturvallisuutta osana hyvinvointialueen toimintoja. Pelastuspalvelut ovat tärkeä lähipalvelu jatkossakin.

Uudistuksen yhteydessä otamme käyttöön toimialasidonnaisia järjestelmiä, joita ovat esimerkiksi TUVE-turvallisuusverkko, KEJO-kenttäjohtamissovellus sekä palotarkastusten valvontasovellus. Nämä järjestelmät kilpailutetaan ja hankitaan valtakunnallisesti. Nettisivumme löytyvät jatkossa pelastustoimi.fi-verkkopalvelun alta.

Yhteiset tiedolla johtamisen menetelmät ovat keskeisiä hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa. Pelastustoimi ja ensihoidon palvelut ovat osa hyvinvointialueen tehtäviä. Ne muodostuvat kiireellisistä asiakkaan luokse vietävistä palveluista. Pelastustoimen tehtäviin kuuluu myös onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Siihen sisältyy erilaisia etäpalveluita, kuten viestintää, valvontaa, neuvontaa ja koulutusta, mutta niitäkin tehdään paljon lähipalveluna asiakkaiden luona.

Hyvinvointialueen on jatkossa varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen. Omavalvonnan avulla varmistamme palvelujemme saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden. Omavalvontaohjelma ja sen toteutumisen seuranta muodostavat käytännössä toimintamme perustan.

Hyvinvointialueen valmistelussa käymme läpi pelastustoimen palvelut ja niihin kytkeytyvät asiakkuudet, asiakassegmentit, keskeiset yhdyspinnat ja sisällöt.

Oheisessa kuvassa on kuvattu pelastustoimen keskeisimmät palvelut. Värien selitteet:

  • vihreä = onnettomuuksien ehkäisyn palvelut
  • punainen = pelastustoiminnan palvelut
  • sininen = varautumisen palvelut

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelut


Pelastustoimi on tärkeä lähipalvelu koko Suomessa, kaikilla hyvinvointialueilla.

Pelastustoimen infopaketti aluevaltuutetuille


Mikä on Etelä-Savon hyvinvointialue?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy Etelä-Savon kunnilta hyvinvointialueelle vuodesta 2023 eteenpäin. Etelä-Savon hyvinvointialue muodostuu 12 kunnasta.

Hyvinvointialueilla on itsehallinto. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen.

Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut eteläsavolaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Uudistuksella pyritään myös hillitsemään kustannusten kasvua.

Lue lisää: Etelä-Savon hyvinvointialue

Etelä-Savon pelastuslaitos on osa Etelä-Savon hyvinvointialuetta vuodesta 2023 alkaen.